FAQ

Wat is een beëdigde vertaling?

Vertaalbureau.nl verzorgt in principe geen, of alleen bij hoge uitzondering beëdigde vertalingen.

Een beëdigde (of correcter: door een beëdigd vertaler gewaarmerkte) vertaling is een vertaling die ten opzichte van een ‘gewone’ vertaling aan enkele extra eisen voldoet:

 • De vertaling is gemaakt, of althans goedgekeurd, door een vertaler die voor de rechtbank is beëdigd en die is ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers.
 • Deze vertaler heeft de vertaling voorzien van een verklaring en zijn of haar stempel en handtekening.
 • Om fraude te voorkomen, moet de vertaling onverbrekelijk aan het originele document zijn gehecht.

Daarnaast kan het vereist zijn dat de beëdigde vertaling wordt voorzien van een apostille (indien het betreffende land deelneemt aan het Apostilleverdrag) of legalisatie.

Voor welke documenten is een beëdigde vertaling noodzakelijk?

Een beëdigde vertaling naar het Nederlands van buitenlandse documenten wordt door Nederlandse overheden vereist voor bijvoorbeeld persoonlijke documenten (paspoort, rijbewijs), uittreksels van de burgerlijke stand (geboortebewijs, bewijs van huwelijk of van ongehuwdheid), en vonnissen.

Daarnaast vragen veel buitenlandse overheden ook om beëdigde vertalingen van bedrijfsdocumenten die bij registratie van uw bedrijf in het betreffende land moeten worden overgelegd, zoals statuten of uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Deze opsomming is niet volledig, maar geeft een indruk aan het soort documenten waar u aan moet denken. Vuistregel: er zit een overheid achter. Vraag daarom altijd even dóór als een buitenlandse partner om een ‘official translation’ of iets dergelijks vraagt: wie heeft dit precies nodig? Want als deze buitenlandse partner de vertaling toch alleen voor eigen gebruik nodig heeft, kunnen wij vaak een eenvoudig alternatief aanbieden, zoals een verklaring meesturen op ons briefpapier.

Is een beëdigde vertaling kwalitatief beter?

Nee. Een beëdigde vertaling is niets anders dan vertaling die aan een aantal formele eisen voldoet. De vertalers die beëdigde vertalingen mogen maken zijn meestal goede vertalers, maar niet altijd. Bovendien geldt het moedertaalprincipe niet per definitie voor beëdigde vertalingen. Voor Vertaalbureau.nl is een beëdiging dan ook geen kwaliteitscriterium voor een vertaler.

Hoe wordt de prijs van een vertaling berekend?

De prijs die wij vragen voor een vertaling hangt af van:

 • Het benodigde kwaliteitsniveau waarop de vertaling wordt uitgevoerd;
 • de talencombinatie ;
 • de omvang van het werk (in gewogen woorden te berekenen).
 • de noodzakelijke extra procedures (zoals bestandsvoorbereiding, controle na verwerking – indien van toepassing);

Gewogen woordentelling

Het aantal in rekening te brengen woorden wordt vastgesteld op basis van onze memoQ-analyse. Hierbij worden herhaalde zinnen gedetecteerd, net als zinnen die eerder gedeeltelijk of volledig vertaald zijn. Wij wegen deze zinnen zeer licht mee (weging afhankelijk van het zogenaamde match-percentage), waardoor wij vrijwel altijd op een lager woordaantal uitkomen dan bijvoorbeeld de telling van Word.

Hoe meer u dus laat vertalen bij Vertaalbureau.nl, hoe meer prijsvoordeel u dit zal opleveren!

Verschillende talen, verschillende prijzen

Omdat inkoopkosten afhangen van de zeldzaamheid van de taal en de gebruikelijke honorering in het land van de doeltaal, hanteren we per talencombinatie een woordprijs. Wel kunnen we zorgen voor een zo goedkoop mogelijke oplossing, door bijvoorbeeld Engels te gebruiken als schakeltaal, of kortingen te geven op meertalige projecten door een eenheidswoordprijs te hanteren.

Besteedt u veel vertalingen aan ons uit? Vraag dan eens naar de mogelijkheden om opgenomen te worden in onze vasteklantenkring, voor een standaard woordprijsverlaging en andere aantrekkelijke voordelen.

Lees meer over…

Wat is een objectieve fout?

Bij het beoordelen van vermeende fouten in een vertaling maken wij onderscheid tussen voorkeuren en objectieve fouten.

Onder objectieve fouten verstaan wij:

 • taalfouten: spelling- en grammaticale fouten in de taal die door het overgrote deel van professionele taalgebruikers als fout worden ervaren. Denk aan -d en -dt, spellingen volgens het Groene Boekje en fouten in zinsconstructies.
 • vertaalfouten: deze zijn er in vele gradaties, maar ook hiervoor geldt dat dit fouten zijn waar de meeste professionele redacteurs het wel over eens zijn. Te letterlijke vertalingen komen het vaakst voor : een te letterlijke vertaling betekent een vertaling die de bron heel nauw volgt, terwijl er een duidelijk beter idiomatisch equivalent in die taal bestaat.’Billion’ als ‘biljoen’ vertalen is bijvoorbeeld een objectieve fout.
 • stijlfouten: of vermeende fouten van deze categorie objectief zijn of een voorkeur betreffen, is soms moeilijk te beoordelen. Objectieve stijlfouten zijn fouten als contaminatie, zeugma en tante betje – klik hier voor een snel overzicht van het genootschap Onze Taal voor een aantal problematische gevallen in het Nederlands. Wij beschouwen deze fouten wel als objectieve fouten, maar wegen ze minder zwaar mee dan objectieve taal fouten.

Heeft u twijfels over een vertaling, maar kan de vermeende fout niet geschaard worden onder een van bovenstaande definities? Dan is er sprake van een voorkeurswijziging van uw kant.

Tot slot: wat we minstens net zo serieus nemen als objectieve fouten, is het niet of slecht uitvoeren van instructies, zoals het niet opvolgen van een bij een vertaalproject behorende stijlgids of niet handhaven van  in een terminologielijst vastgelegde vertalingen.

Heeft u dus van te voren duidelijke wensen aangaande stijl of terminologie, laat het ons altijd weten: zo kunt u er voor zorgen dat het niet in acht nemen van uw voorkeuren toch zal worden beoordeeld als objectieve fout.

 

Lees meer over…

Werken jullie met moedertaalsprekers?

Alle vertalingen van Vertaalbureau.nl verzorgd door moedertaalsprekers van de doeltaal. Dit noemen we in de vertaalwereld het ‘moedertaalsprekersprincipe’: moedertaalsprekers van de doeltaal beheersen de grammatica van die taal beter, voelen de connotatie van de gebruikte woorden feilloos aan, en schrijven daarom in een betere stijl.

Let op: dit betekent niet dat alle moedertaalsprekers goede vertalers zijn! Feedback op onze vertaling door uw klant bijvoorbeeld, die zelf moedertaalspreker is van de doeltaal, levert vaak zeker nuttige verbeteringen op waardoor de vertaling bijvoorbeeld beter aansluit op uw bedrijfsstijl. Toch verdient het aanbeveling ons deze feedback weer te laten nalopen op vertaalkundige aspecten. Vaak wordt bijvoorbeeld de inhoud van de bron ten onrechte gewijzigd tijdens zo’n ‘moedertalige maar onprofessionele’ controle.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we het moedertaalsprekersprincipe afwijken. Bijvoorbeeld als:

 • de brontekst zo moeilijk te begrijpen is, dat we het liefst een moedertaalspreker van de brontaal inzetten (in de praktijk vaak een van onze taalspecialisten) om te kunnen garanderen dat alle nuances in de bron goede begrepen en vertaald worden.
 • er erg veel haast bij de vertaling is

Uiteraard bespreken we dit altijd van tevoren met de klant.

 

Lees meer over…

Geven jullie korting voor goede doelen?

Ja, mits we uw organisatie kunnen vinden in het register van het CBF. Dat is inderdaad een nogal formeel criterium, maar we kunnen niet uitsluitend op uw woord afgaan, en hebben niet  de mogelijkheden om zelf te onderzoeken of uw organisatie het waard is.

Welke bestandstypen kunnen jullie vertalen?

Hieronder volgt een lijst met bestandsindelingen. Staat de uwe er niet bij? Laat ons weten in welk programma de tekst die vertaald moet worden is opgesteld. Als we hiervoor geen standaard-ondersteuning bieden, probeert onze memoQ-specialist snel een filter op maat te ontwikkelen waarmee we uw tekst toch kunnen verwerken. Zo bent u goed geholpen, en hebben wij weer wat geleerd.

Onze memoQ-software ondersteunt onder meer de volgende bestandstypen:

 • HTML-documenten (*.html, *.htm, *.sht)
 • Microsoft® Word® en Rich Text-bestanden (*.doc, *.rtf)
 • Microsoft® Office 2003, Office 2007 of Office 2010 Word®-documenten (*.doc, *.docx, *.bak, *.dot)
 • Tekstbestanden (*.txt, *.inf, *.ini, *.reg en vele andere), zowel gestructureerd als ongestructureerd
 • Microsoft® Excel®-bestanden (*.xls, *.xlt, *.xlsm)
 • Microsoft® Office 2007 of Office 2010 Excel®-bestanden (*.xlsx)
 • Microsoft® PowerPoint®-bestanden (*.ppt, *.pps, )
 • Microsoft® Office 2007 of Office 2010 PowerPoint®-bestanden (*.pptx, *.potx, *.ppsx, *.sldx)
 • OpenDocumentText (OpenOffice.org Write; ODT)-documenten (*.odt, *.odf, *.odp, *.ods)
 • Adobe® Framemaker®-bestanden (*.mif)
 • Adobe® InDesign® INX en IDML-bestanden (*.inx; *.idml, *indd)
 • Adobe® Illustrator (*.svg, *.ai)
 • AutoCAD (*.svg, *.rtf)
 • XML, YAML en SGML-bestanden (*.xml, *.sgml, *.yml, *.yaml)
 • XLIFF-bestanden (*xlf; *.xlz, *.xliff, *.xliffdoc, *.mulix)
 • .NET resource-bestanden (*.resx)
 • Portable Document Format (*.pdf, uiteraard wel met opmaakverlies, daarom hebben we hiervoor andere workflows ontwikkeld)
 • Java properties-bestanden (*.properties)
 • JavaScript Object Notation-bestanden (*.json)
 • AuthorIT-projecten (*.xml)
 • DITA-documenten (*.dita)
 • Excel 2003 XML spreadsheets (*.xml)
 • FreeMind mindmaps (*.mm)
 • Microsoft Visio charts (*.vdx)
 • Microsoft Help Workshop-bestanden (*.hhc, *.hhk)
 • Scalable Vector Graphics drawings (*.svg)
 • Typo3 pages (*.xml)
 • GetText Portable Objects bestanden (*.po, *.pot, voor website thema’s)
 • Photoshop bestanden (*.psd)
 • Template-bestanden (*.tpl)
 • Transit (*.ppf)
 • SDL Studio bestanden (*.sdlppx, *.sdlxliff *.ttx)
 • Translation Memory eXchange bestanden (vertaalgeheugens, *.tmx)
 • Wordfast bestanden (*.txml)

Maar het is niet alleen dat onze software het aankan. Wijzelf begrijpen die bestandstypen ook. We kunnen de output vaak nog in een andere omgeving testen. En als bij het importeren in memoQ een filter niet goed gewerkt heeft, bijvoorbeeld door een foutje in de syntax, zien we dat ook en herstellen we de fout.

Welke eisen stellen jullie aan vertalers?

Wij stellen enkele hoofdcriteria waaraan vertalers moeten voldoen om opgenomen te worden in ons netwerk.

Als vertaler bij Vertaalbureau.nl:

 • ben je moedertaalspreker van de doelta(a)l(en) waarin je vertaalt
 • beheers je de brontalen van waaruit je vertaalt op academisch niveau
 • heb je drie jaar algemene vertaalervaring
 • heb je één jaar ervaring per specialisme om teksten in dit specialisme te mogen vertalen -we maken onderscheid tussen de volgende specialismes: technisch (waar mogelijk per vakgebied), marketing, softwarelokalisering, juridisch, financieel en medisch.
 • heb je ervaring met het werken met CAT-tools en ben je bereid te werken via onze memoQ-server
 • ben je bij voorkeur bereid om voor méér diensten ingezet te worden dan voor puur vertaalwerk, te weten: proeflezen, redigeren*, reviseren*, evalueren* en transcreëren*.

* voor deze diensten zijn de hoofdcriteria strenger, en eisen we minimaal 5 jaar algemene vertaalervaring , 3 jaar ervaring met redactiewerk, waarvan 1 jaar per specialisme.

Verder hanteren we nog een aantal ongeschreven regels, die vooral te maken hebben met communicatie en flexibiliteit, en die in de praktijk voor de projectmanagers van Vertaalbureau.nl net minder belangrijk zijn dan de gestelde hoofdcriteria. Lees hierover meer in de blogpost ‘De goede vertaler’.

Gebruiken jullie Google Translate?

Nee: tenzij u uw vertaling hebt besteld op kwaliteitsniveau Computervertaling, laten we het vertaalwerk door menselijke vertalers uitvoeren.

Wel kunnen vertalers ervoor kiezen Google Translate (of een nog meer gespecialiseerde tool) als hulpmiddel te gebruiken, zoals u dat zelf misschien ook wel eens doet: door bepaalde fragmenten voor te vertalen en deze zo te redigeren dat ze het niveau van hun eigen vertaalwerk hebben gekregen.

 

Lees meer over…

Kan ik bij bij Vertaalbureau.nl solliciteren?

Onze projectmanagers houden altijd hun ogen open voor nieuw talent, en wij zijn in die zin voortdurend op zoek naar geschikte freelance vertalers. Wel hanteren we strenge instapeisen voor toetreding tot ons netwerk van vertalers.

Voldoe je aan de criteria en ben je geïnteresseerd in samenwerking met ons? Stuur ons dan een open sollicitatie waarin:

 • je aangeeft dat je voldoet aan de gestelde hoofdcriteria en dit onderbouwt met de benodigde gegevens;
 • je iets vertelt over jezelf en je achtergrond. We hechten bijzonder veel waarde aan het persoonlijk contact met onze vertalers: ons doel is dat niet alleen ons inhouse team en onze klanten, maar ook onze freelance vertalers willen investeren in een langlopende en nauwe samenwerking met Vertaalbureau.nl.

Vertaalbureau.nl biedt op dit moment geen stageplaatsen aan.

 

Lees meer over…
Contact Vertaalbureau.nl
Vraag Offerte aan
Lees Blog van Vertaalbureau.nl

Volg ons

Pin It on Pinterest